پویا بوستانچی

دولوپر بکند و فرانتاند

آموزش ها

دانایی ها

  • بات دیسکورد

  • express | بک اند

  • html | css | فرانت اند

  • React JS

  • VS code extensions

Device Slider
80%

html

70%

express backend

90%

React JS

100%

Discord Bots